Algemene voorwaarden

 

1: Toepasselijkheid
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op Green Vinyl. Green Vinyl is gevestigd aan de Veilingkade 8, 4815 HC te Breda. De klantenservice van Green Vinyl is bereikbaar via [email protected]

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Green Vinyl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Green Vinyl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

2: Prijzen en overeenkomsten
Alle aanbiedingen van Green Vinyl zijn vrijblijvend en Green Vinyl behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief eventueel apart benoemde verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Green Vinyl. Green Vinyl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

 

3: Betalingen
Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces binnen de aangegeven betaaltermijn. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Green Vinyl.

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Green Vinyl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

4: Levering
De door Green Vinyl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

 

5: Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Green Vinyl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Green Vinyl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

6: Reclamering
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Green Vinyl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na aflevering gemotiveerd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Green Vinyl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Green Vinyl te retourneren. De kosten voor retourzendingen komen voor rekening van Green Vinyl.

 

7: Aansprakelijkheid
Green Vinyl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik van de diensten van Green Vinyl ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Green Vinyl. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade aan personen of zaken.

 

8: Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Green Vinyl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Green Vinyl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Green Vinyl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

9: Klachten
Klachten over Green Vinyl dienen schriftelijk per mail gemeld te worden. De klacht wordt binnen dertig dagen behandeld.

 

10: Privacy Statement / Wet bescherming Persoonsgegevens
De wijze waarop Green Vinyl omgaat met de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers is opgenomen in de privacy verklaring.

 

11: Wijzigen voorwaarden
Deze voorwaarden van Green Vinyl kunnen worden gewijzigd. De meest recente versie zal altijd op de website worden geplaatst. Indien u na een wijziging de voorwaarden van Green Vinyl gebruikt, aanvaardt u de (gewijzigde) voorwaarden.

 

12. Toepasselijk recht
Deze voorwaarden zijn opgesteld naar Nederlands recht. Geschillen welke tussen aanbieder van de dienst en de gebruiker mochten ontstaan naar aanleiding van de voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de uit hoofde des geschils bevoegde rechter.